Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Profi Tárgyaló Bt. (székhely: 6723 Szeged, Retek u. 6/B. lház. 4. em. 28. Adószám: 27984480-1-06, Telefon: +36-20-377-6314, továbbiakban „Betéti Társaság”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt szerint kezeli a személyes adatait az alábbi honlapok tekintetében:

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatai kezelésére Profi Tárgyaló Bt. Székhely: 6723 Szeged, Retek u. 6/B. lház. 4. em. 28. Telefon: +36 20 377 63 14 E-mail: info@profitargyalo.hu  Adószám: 27984480-1-06 jogosult. A Egyéni vállalkozót az info@profitargyalo.hu e-mail címen vagy a Betéti társaság székhelyére küldött postai levél útján léphet kapcsolatban.

A személyes adataihoz a Betéti társaság fér hozzá. A Betéti társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely a Társaság részére az adatvédelmi tisztviselő kinevezését szükségessé tenné.

 

2.1. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: névre szóló hírlevél küldése, információk megosztása.

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulása, amit az [ IGEN ] gombra kattintással ad meg.

Személyes adatok címzettjei: Maga az Egyéni vállalkozó, az Egyéni vállalkozó hírlevél küldő rendszerét szolgáltató www.lev-lista.hu; a Egyéni vállalkozó honlapját és űrlapjait a Google LLC által kiadott szerkesztőkben szerkeszti, így az adatai tárolását a Google adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli elérhetőség: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az arról való leiratkozás időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással bármikor visszavonhatja.

2.2. Rendezvényre jelentkezés, regisztráció rendezvényre

Adatkezelés célja: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, szerződés megkötése és részvételi díj kiszámlázása.

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében, szerződés teljesítése a rendezvényen való részvétel tekintetében és jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében.

Személyes adatok címzettjei: Maga az Egyéni vállalkozó, az Egyéni vállalkozó hírlevél küldő rendszerét szolgáltató www.lev-lista.hu; a Egyéni vállalkozó honlapját és űrlapjait a Google LLC által kiadott szerkesztőkben szerkeszti, így az adatai tárolását a Google adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli elérhetőség: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/

Emellett, számlázás esetén a szamlazz.hu (elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat), és az Egyéni vállalkozó mindenkori könyvelője (mindenkori elérhetőségét a info@profitargyalo.hu e-mail címen tudja lekérdezni).

Adatkezelés időtartama: amennyiben a rendezvényen való részvétel díját nem egyenlíti ki a 8 napos fizetési határidőn belül, akkor a rendezvényre való jelentkezés tekintetében a jelentkezéstől számított 8. nap eltelte, amennyiben a rendezvényen való részvétel díját kiegyenlíti, akkor a rendezvényen való részvételt követő 6 hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a rendezvényen való részvételtől elállás esetén.

2.3. Kiadványok értékesítése

Adatkezelés célja: kiadványok értékesítése és kiszállítása a vásárlók részére.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a természetes személy részére történő értékesítés esetén a rendelési és szállítási adatok tekintetében, jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében, illetőleg jogos érdek a nem természetes személy részére történő rendeléshez tartozó kapcsolattartási adatok tekintetében (az Egyéni vállalkozó jogos érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani a vásárlóval a termék értékesítése és kiszállítása tekintetében).

Személyes adatok címzettjei:

Maga az Egyéni vállalkozó, az Egyéni vállalkozó hírlevél küldő rendszerét szolgáltató www.lev-lista.hu; a Egyéni vállalkozó honlapját és űrlapjait a Google LLC által kiadott szerkesztőkben szerkeszti, így az adatai tárolását a Google adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli elérhetőség: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/

Emellett, számlázás esetén a szamlazz.hu (elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat), és az Egyéni vállalkozó mindenkori könyvelője (mindenkori elérhetőségét a info@profitargyalo.hu e-mail címen tudja lekérdezni).

Társaság részére logisztikai szolgáltatásokat, csomagszállítást nyújtó Magyar posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Adatkezelés időtartama: a rendelési és szállítási adatok tekintetében a rendelés teljesítésétől számított egy hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte.

2.4. Panaszkezelés

Adatkezelés célja: vásárlói panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

Személyes adatok címzettjei: Maga az Egyéni vállalkozó, az Egyéni vállalkozó hírlevél küldő rendszerét szolgáltató www.lev-lista.hu; a Egyéni vállalkozó honlapját és űrlapjait a Google LLC által kiadott szerkesztőkben szerkeszti, így az adatai tárolását a Google adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli elérhetőség: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/

Adatkezelés időtartama: a panaszról készült jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolata tekintetében 5 (öt) év.

2.5. Regisztráció díjmentes előadásra, tréningre

Adatkezelés célja: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása a regisztráció tekintetében.

Személyes adatok címzettjei: Maga az Egyéni vállalkozó, az Egyéni vállalkozó hírlevél küldő rendszerét szolgáltató www.lev-lista.hu; a Egyéni vállalkozó honlapját és űrlapjait a Google LLC által kiadott szerkesztőkben szerkeszti, így az adatai tárolását a Google adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli elérhetőség: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/

Adatkezelés időtartama: az ingyenes rendezvényre történő jelentkezéstől az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig tartó időtartam.

Hozzájárulás visszavonása: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

3.1. A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt naptól kell alkalmazni, feltéve, hogy az adatkezelési tájékoztatót a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza.

3.2. A Társaság értesíti Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Társaság rendelkezésére álló e-mail címén.

 

4.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, ha az Egyéni vállalkozó kezeli az Ön személyes adatait. Ebben az esetben a következő információkra jogosult: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Egyéni vállalkozó erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben bejelenti a Társaság részére, hogy a személyes adatai megváltoztak, akkor a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészíti az Ön hiányos személyes adatait.

4.3. Törléshez való jog

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Egyéni vállalkozónak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), (iii) az Egyéni vállalkozó személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iv) az Egyéni vállalkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Kérésére az Egyéni vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, törli az Ön személyes adatait.

Az Egyéni vállalkozó a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyéni vállalkozó alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Egyéni vállalkozónak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyéni vállalkozó a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Egyéni vállalkozó az adatkezelés korlátozásáról és annak feloldásáról tájékoztatja Önt a korlátozást, illetve a feloldást megelőzően.

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítésén vagy hozzájáruláson alapul és a személyes adatai kezelés automatizált módon (nem papírlapon) történik.

 

Jogsértés esetén fordulhat az Egyéni vállalkozóhoz a info@profitargyalo.hu e-mail címen vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Kosár
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0